foto foto foto

Certifikáty

0

  • ISO 9001:2000 – Systémy managementu jakosti

  • ISO 14001:2004 – Systémy environmentálního managementu (probíhá II.stupeň certifikace)

 

 

 

0

Politika IMS

Společnost poskytuje služby, které svojí kvalitou zajišťují její úspěch a prosperitu.

Naším cílem je spokojený zákazník
Klademe proto důraz na profesionální komunikaci, včasnost naší reakce, spolehlivost, konkurenceschopnost a zejména porozumění potřebám zákazníka.

 

Naším cílem je neustálé zlepšování procesů
Naše jednotlivé pracovní činnosti chápeme jako součást procesů poskytování služeb, které mají další návaznosti a souvislosti. Naši práci a procesy měříme a stanovujeme ukazatele pro jejich další zlepšování.

 

Naším cílem je předcházení chybám
Jestliže jsme schopni určit v čem byla, nebo by mohla být, chyba, jsme schopni tuto chybu kvalifikovat a kvantifikovat. Můžeme potom systematicky pracovat na odstranění možnosti jejího výskytu.

 

Naším cílem je prosperita společnosti
Víme, že jedině spokojený zákazník je předpokladem pro prosperitu a další rozvoj společnosti

 

Naším cílem je neustálé zlepšování našeho vztahu k životnímu prostředí založené na prevenci znečišťování
Environmentální aspekty našich činností a jejich vliv na životní prostředí pravidelně sledujeme a jejich dopady vyhodnocujeme. Přijímáme opatření k optimalizaci těchto dopadů.

 

Naším cílem je být stále v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými legislativními požadavky
Včasnou identifikaci legislativních požadavků a jiných požadavků, relevantních pro společnost zajišťujeme pravidelným prověřováním souladu s registrem právních požadavků

 

V naší práci se proto řídíme následujícími zásadami:

  • Všichni vedoucí pracovníci společnosti jednají v souladu se strategií firmy a touto politikou integrovaného systému managementu a jsou příkladem pro ostatní zaměstnance společnosti.
  • Motivujeme naše zaměstnance. Jedině zaměstnanec zainteresovaný na kvalitě a šetrném chování k životnímu prostředí a loajální ke společnosti je schopen překonat subjektivní bariéry.
  • Každý pracovník společnosti odpovídá za kvalitu, své šetrné chování k životnímu prostředí a zlepšování své práce a svým vystupováním podporuje cíle firmy.
  • Týmová práce, spokojení a motivovaní pracovníci jsou základním předpokladem úspěchu celé společnosti
  • Neustálým zvyšováním kvalifikace všech pracovníků vytváříme podmínky pro zvyšování kvality našich služeb i pro šetrné chování k životnímu prostředí.
  • Veškeré činnosti provádíme v souladu s platnými zákony a dle požadavků a nařízení příslušných správních orgánů.
  • Aktivně se účastníme práce v profesních organizacích a spolupracujeme s místními autoritami.

 

 

Certifikáty ke stažení