Whistleblowing

Whistleblowing

WHISTLEBLOWING:

Jsme odpovědní. Na této stránce naleznete veškeré informace ohledně Whistleblowingu a jaké jsou možnosti v případě hlášení možného protiprávního jednání.

Formulář pro odeslání oznámení

Informace ohledně zpracování údajů třetích osob (GDPR)


WHISTLEBLOWING – ZÁKLADNÍ INFORMACE K INTERNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU

Společnosti (i) Zátiší Catering Group a.s., IČ: 15269574, se sídlem Nv novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, (ii) Zátiší Catering s.r.o., IČ: 26489023, se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, (iii) Czech Restaurant Mgt.Co.spol. s r.o., IČ: 45786780, se sídlem Praha l, Novotného lávka 5, PSČ 11668, a (iv) City Tower restaurant s.r.o., IČ: 26154641, se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, (dále společně jen „Společnosti“ nebo „my“ a jednotlivě „Společnost“ s tím, že pojem Společnost znamená kteroukoli z nich) zavedly vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého přijímají oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

Kdo může podat oznámení?

Oznámení může podat:
a) každý zaměstnanec dané Společnosti, tj. zaměstnanec v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, a to včetně uchazečů o zaměstnání či bývalých zaměstnanců; a
b) osoba vykonávající v dané Společnosti dobrovolnickou činnosti, odbornou praxi nebo stáž
(společně dále jen „Oznamovatel“).

Každá Společnost (jakožto povinný subjekt dle Zákona) vylučuje přijímání oznámení od jiných než výše uvedených osob, včetně osob, které pro danou Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) Zákona.

Společnosti nepřijímají anonymní oznámení!

Co lze oznámit?
Oznamovatel může prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému dané Společnosti oznámit možné protiprávní jednání, které:
- má znaky trestného činu, nebo
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, nebo
- porušuje Zákon, nebo
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie (viz § 2 odst. 1 písm. d) Zákona), o němž se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro danou Společnost.

Jak lze oznámení podat?
a) písemně prostřednictvím aplikace MS Forms: Ochrana oznamovatelů - Whistleblowing (office.com), kde naleznete příslušný formulář, který oznamovatele provede obsahovými náležitostmi oznámení;

b) telefonicky příslušné osobě na čísle 608 838 833.
Telefonická oznámení lze podávat pouze v pracovní dny v době od 14:00 do 16:00 hod. Příslušná osoba o každém telefonickém oznámení pořídí písemný záznam, ke kterému budete mít možnost se vyjádřit a vaše vyjádření bude přiloženo k záznamu.

c) po předchozí domluvě na osobní schůzce s příslušnou osobou.

Žádost o sjednání schůzky zasílejte na e-mail příslušné osoby nebo příslušnou osobu s žádostí o termín schůzky kontaktujte telefonicky. Příslušná osoba vám stanoví termín schůzky v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to požádáte. Příslušná osoba o každém oznámení podaném osobně pořídí písemný záznam, ke kterému budete mít možnost se vyjádřit a vaše vyjádření bude přiloženo k záznamu.

Kdo je příslušnou osobou a jak jí lze kontaktovat?

Příslušnou osobou, která v souladu se Zákonem přijímá, posuzuje a dále vyřizuje oznámení je Erika Tomešová, tel.: 608 838 833.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje, případně údaje třetích osob?

V rámci provozu vnitřního oznamovacího systému a následného zpracování přijatých oznámení může docházet ke zpracování vašich osobních údajů a/nebo údajů třetích osob. Více informací k tomuto zpracování naleznete v prohlášení GDPR.

Externí oznamovací systém.

Kromě vnitřního oznamovacího systému příslušné Společnosti můžete podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Více informací k problematice ochrany oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete https://oznamovatel.justice.cz/.